Aby przekroczyć chińską granicę potrzebny jest paszport lub paszport tymczasowy.

Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż chińska wiza. W przypadku niektórych rodzajów wiz, chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

15 marca 2023 r. konsulaty chińskie na świecie przywróciły możliwość uzyskania wszystkich typów wiz. Skontaktuj się z instytucją zapraszającą oraz Ambasadą ChRL w Polsce w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania zaproszenia oraz wizy umożliwiającej wjazd do Chin.

Od podróżnych pobierane są także odciski palców od przyjeżdżających cudzoziemców w wieku 14-70 lat. Przed podejściem do okienka kontroli paszportowej wszyscy podróżni muszą skorzystać z urządzenia do samodzielnego oddania odcisków palców i pobrać wydruk z potwierdzeniem. Osoby poniżej 14. i powyżej 70. roku życia również odbierają wydruk. W ich przypadku potwierdza on fakt, że nie muszą zostawiać odcisków palców.

Władze chińskie wymagają urzędowo uwierzytelnionej, pisemnej zgody rodzica/obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd dziecka poza Chiny z jednym rodzicem lub osobą trzecią. Zgoda powinna zostać poświadczona przez notariusza, a następnie zalegalizowana w chińskim MSZ lub regionalnym Biurze Spraw Zagranicznych.

Osoby już przebywające w Chinach w kwestiach legalizacji pobytu powinny zgłaszać się do sekcji ds. cudzoziemców Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli tut. Policji (Foreigners’ Entry and Exit Administration Section, Public Security Bureau) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu do kraju trzeciego przez terytorium ChRL. Obowiązują zasady wjazdu takie, jak w przypadku podróży bezpośrednio do ChRL.